Veel gestelde vragen

You are here

Veel gestelde vragen

Gratis cursusaanbod

Hoeveel kost een opleiding bij LOGOS?

De opleidingen van LOGOS zijn gratis voor alle medewerkers van PC 226.

Ik wil een medewerker inschrijven in een van jullie cursussen. Wat moet ik doen en hoe verloopt de procedure?

Je kan je medewerkers PC 226 voor onze cursussen inschrijven via de Bedrijvensite. Hiervoor heb je een login en een wachtwoord nodig. Indien je nog geen login en wachtwoord hebt, klik dan HIER om deze aan te vragen. Onmiddellijk na de inschrijving ontvang je per cursus een automatische e-mail met een overzicht van de medewerkers die je inschreef. Eén à twee dagen later krijgen zowel  jij als de cursist per e-mail een registratiebevestiging van LOGOS (één voor elke inschrijving) met daarop rechtsbovenaan een registratienummer. Een tiental dagen voor de start van de cursus krijgen jij en elke deelnemer een persoonlijke uitnodigingsmail van LOGOS of van de lesgever. Dit is de definitieve bevestiging van de inschrijving. Indien je één week voor de start van de opleiding nog geen uitnodigingsmail hebt ontvangen, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Hoeveel werknemers mag ik per opleiding inschrijven?

Voor de meeste cursussen ligt het maximum aantal deelnemers op 12 à 15. Eenzelfde bedrijf mag maximaal 25% van het maximum aantal beschikbare plaatsen innemen. Dit wil zeggen dat er per bedrijf 4 medewerkers kunnen worden ingeschreven. Indien 10 dagen vóór de start van de opleiding blijkt dat de opleiding nog niet volzet is, dan kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Hoeveel plaats is er nog vrij?

Hiervoor kan je ons best even bellen. In de meeste gevallen worden volzette cursussen niet meer op de website getoond. Wanneer je via de website zou inschrijven op een cursus die toch volzet is, dan stellen wij je een alternatief voor. Van de cursussen in ons aanbod die wij niet zelf organiseren, hebben wij geen volledig zicht op de bezettingsgraad. Indien je voor een van deze cursussen zou inschrijven en deze blijkt volzet te zijn, dan zal de organisator je een alternatief voorstellen.

Ik wil iemand inschrijven voor een bepaalde opleiding, maar er zijn geen data gekend. Kan dit?

Ja. Je kan via de Bedrijvensite een medewerker inschrijven voor een opleiding waarvoor nog geen data gekend zijn. De inschrijving komt dan terecht op een wachtlijst. Je krijgt hiervan ook een automatische bevestigingsmail (Opleidingsvoorstel). Wij nemen contact met je op wanneer er nieuwe data worden ingepland.

Ik wil een medewerker inschrijven op de wachtlijst. Hoe werkt dit?

Is er geen opleiding (meer) gepland of passen data/locatie niet? Dan kan je de medewerker inschrijven op de wachtlijst. Bij voldoende interesse bekijken we een extra datum.  We brengen jou en je medewerker op de hoogte zodra er een nieuwe opleiding gepland is. Indien de nieuwe datum past, brengen de inschrijving voor jou in orde.

Kan LOGOS een in-company opleiding organiseren?

Om het open karakter van het cursusaanbod te bewaren, organiseert LOGOS geen in-company opleidingen. Indien je zelf een in-company opleiding organiseert, kan je hiervoor een aanvraag tot subsidiëring bij LOGOS indienen.

Mag ik een opleiding uit het cursusaanbod van LOGOS volgen?

Indien je tewerkgesteld bent onder het Paritair Comité (PC) 226 kan je opleidingen uit het cursusaanbod van LOGOS volgen.

Hoe weet ik tot welk Paritair Comité ik behoor?

Dit staat meestal vermeld op jouw loonbrief. Indien dit niet het geval is, kan je dit best navragen bij je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat.

Ik heb een interimcontract. Kan ik mij inschrijven voor de cursussen van LOGOS?

Neen. Bedienden met een interimcontract vallen namelijk onder een ander Paritair Comité, meer bepaald PC 322.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Inschrijven kan enkel via je werkgever. Enkel personen die verantwoordelijk zijn voor opleidingen krijgen toegang tot de Bedrijvensite om inschrijvingen door te geven. Meestal is dat iemand van de personeelsdienst of de directie.

Hoeveel opleidingen mag ik volgen?

Er staat geen limiet op het aantal cursussen dat per persoon gevolgd kan worden.

Wanneer is mijn inschrijving in orde?

Je inschrijving is pas definitief wanneer je van de lesgever of van LOGOS een persoonlijke uitnodiging per e-mail hebt ontvangen. Deze uitnodiging krijg je een tiental dagen voor de start van de cursus. Indien je e-mailadres niet werd opgegeven bij de inschrijving, wordt de uitnodiging enkel verstuurd naar de persoon die jou inschreef. De registratiefiche van LOGOS die jij en/of jouw opleidingsverantwoordelijke 1 à 2 dagen na de inschrijving per e-mail ontvangt, is dus niet de definitieve bevestiging. Gelieve dus altijd contact met ons op te nemen als je één week voor de start van je opleiding nog geen persoonlijke uitnodigingsmail hebt ontvangen!
 

Wat is webleren en hoe gaat een cursus via webleren in zijn werk?

Webleren is een leermethode waarbij je leert vanop afstand via het internet. LOGOS heeft in het gratis cursusaanbod een aantal webleercursussen van VDAB opgenomen. Je hebt 90 dagen de tijd om je cursus af te werken. Je krijgt voor de meeste cursussen een online coach die je helpt met al je vragen.

Ik behoor tot PC 226 en heb een interessante cursus gezien in het aanbod van Cevora. Kan ik deze volgen?

LOGOS en Cevora (vormingsfonds PC 200) hebben voor een aantal cursussen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Beide vormingsfondsen nemen een aantal opleidingen van elkaar over in hun eigen cursusaanbod. Enkel indien je die welbepaalde cursus dus ook in het cursusaanbod van LOGOS terugvindt, kan je deze volgen. Inschrijven gebeurt steeds via LOGOS

Ik ben verhinderd om de opleiding te volgen. Wat doe ik?

1. Misschien is er nog een andere medewerker die in de plaats kan komen? Indien ja, laat het ons weten.
2. Heb je geen vervanging? Verwittig ons zo snel mogelijk, liefst meer dan 10 dagen voor de start van de opleiding. Misschien kunnen wij de vrijgekomen plaats nog aan een andere kandidaat doorgeven.

 

Hoe annuleer ik een inschrijving?

Je verwittigt ons best door te reageren op de bevestigingsmail, zodat wij direct weten over welke opleiding het gaat. Telefonisch kan ook, op het nr 03 221 99 72.
 

Wat is de deadline voor annulatie?

Uiteraard dien je ons zo snel mogelijk te verwittigen, maar uiterlijk de dag vóór de opleiding. Bij avondopleidingen voor 12u de dag zelf.
 

Wanneer rekent LOGOS administratiekosten aan?

Indien wij niet of te laat werden verwittigd en de afwezigheid niet wordt gewettigd, dan rekent LOGOS een administratiekost van 100 EURO aan per opleidingsdag. Voor halve dagen of avonden is dat 50  EURO. Wanneer wij een afwezigheid vaststellen zal je daarvan per e-mail op de hoogte worden gebracht. Uiteraard is het mogelijk dat je cursist gewettigd afwezig was. Laat ons dit dan binnen de week weten. In alle andere gevallen gaan wij over tot facturatie.
 

In welke gevallen zal LOGOS de administratiekost niet factureren?

Als je de afwezigheid binnen de week kan wettigen, zal LOGOS de administratiekost niet aanrekenen. Een afwezigheid zonder verwittiging kan gewettigd worden in volgende gevallen:

  • Ziekte
  • Omstandigheden die verlof om dwingende redenen rechtvaardigen:

    * ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon die met de cursist samenwoont of van bloed- of aanverwanten in de eerste graad die niet met de cursist samenwonen
    * schade aan de woning van de cursist door een brand of natuurramp
    * het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de cursist partij is in het geding

In alle andere omstandigheden wordt een afwezigheid niet als gewettigd beschouwd. Dit betekent dat bv.  onvoorziene omstandigheden op de werkvloer, files, stakingen, slechte weersomstandigheden, autopech etc. niet in aanmerking genomen worden.
 

Subsidies

Wie kan subsidies aanvragen?

Alle ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC226) beschikken over een opleidingsbudget voor subsidies bij LOGOS.
Subsidies worden enkel toegekend aan ondernemingen die hun bijdragen aan het Sociaal Fonds (via de RSZ) hebben betaald.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor een subsidieaanvraag?

De opleiding dient inhoudelijk overdraagbaar te zijn binnen de sector. Bedrijfseigen opleidingen (bv. over een product, werkmethode of softwarepakket eigen aan het bedrijf) worden niet goedgekeurd.
 

Hoe dien ik een subsidieaanvraag in?

Subsidieaanvragen dienen via de bedrijvensite van LOGOS te worden aangevraagd. Indien je nog geen gebruiker bent, dien je je eerst te registreren. Nadien kan je online een aanvraag indienen. Een subsidie kan aangevraagd worden vóór de start van de opleiding, maar evenzeer tot 90 dagen na de start van de opleiding. Heel wat flexibiliteit dus om het budget  optimaal te benutten en een deel van de opleidingskost te recupereren via LOGOS.

Hoe wordt het opleidingsbudget voor subsidies berekend?

Dit plafondbedrag wordt berekend op basis van het aantal bedienden onder het PC 226.
 

  Subsidiekrediet per kalenderjaar
Tot en met 10 bedienden € 100 x het aantal bedienden PC 226
(maximaal 0,2% van de loonmassa)
Meer dan 10 bedienden € 90 x het aantal bedienden PC 226
(maximaal 0,2% van de loonmassa)

 
Het aantal bedienden en de loonmassa hebben per definitie betrekking op het voorbije kalenderjaar.

  • aantal bedienden: stand van zaken op 31 december
  • loonmassa: de totale loonmassa over het hele kalenderjaar

LOGOS baseert zich hiervoorop de recentst beschikbare RSZ-gegevens.
 

Is het opleidingsbudget overdraagbaar naar volgend kalenderjaar?

Op het einde van ieder kalenderjaar vervalt het niet opgebruikte opleidingsbudget. Het is dus niet overdraagbaar naar het volgende jaar.

Ik ben verantwoordelijk voor verschillende bedrijven. Kan ik de opleidingsbudgetten van de verschillende bedrijven binnen de groep bundelen?

Ondernemingen die opleidingen organiseren voor meerdere verbonden ondernemingen kunnen voor subsidiëring als één groep beschouwd worden. Het subsidiebudget wordt dan voor de volledige groep vastgelegd voor het hele kalenderjaar en alle goedgekeurde dossiers van de groep worden op 1 vooraf bepaald rekeningnummer gestort.
Het grote voordeel? Voor een opleiding waaraan deelnemers van verschillende bedrijven binnen de groep deelnemen, moet je dan slechts 1 subsidiedossier indienen. Je logt in onder je groepsaccount, je maakt het dossier aan en je voegt de deelnemers van de verschillende bedrijven onder dit dossier toe. Je dient dus niet onder elk bedrijf een nieuw dossier voor deze opleiding aan te maken

Hoe wordt de subsidie per dossier berekend?

De tussenkomst van LOGOS bedraagt, na goedkeuring van uw aanvraag, € 20 per persoon per effectief gevolgd opleidingsuur en dit tot het opleidingsbudget bereikt is.
examens, lunch- en koffiepauzes worden niet meegerekend.
een volledige dag opleiding is 6,5 uur en een halve dag opleiding is 3,5 uur dat gesubsidiëerd wordt.

Welke uren komen in aanmerking?

Enkel de effectief gevolgde opleidingsuren komen in aanmerking voor het berekenen van de subsidie. Koffie- of lunchpauzes tellen niet mee in de berekening van het totaal aantal opleidingsuren, net zomin als de uren van examens. Indien er geen duidelijke uren vermeld staan op de aanwezigheidslijst, nemen wij voor een opleidingsdag van 09.00 tot 17.00 uur 6,5 uur in rekening. (= 8 uur met aftrek van 15 minuten koffiepauze in voor- en namiddag  en 1 uur middagpauze). De subsidie bedraagt hiervoor 130 euro (6,5 x 20 euro).

Ik wens een opleiding uit het gratis cursusaanbod in-company te organiseren? Kan ik hiervoor een subsidie krijgen?

Wanneer je bedienden een opleiding volgen uit het gratis aanbod van LOGOS keert LOGOS daar geen extra subsidie voor uit. Maar indien je een opleiding uit ons gratis aanbod in-company organiseert, kan je hiervoor uiteraard wel een subsidie aanvragen. Je maakt dan zelf de praktische afspraken met de opleidingsverstrekker en betaalt de factuur.
 

Hoe deelnemers toevoegen aan een subsidiedossier ?

Hier kan je zien hoe je deelnemers toevoegt aan een subsidiedossier.

Het aantal deelnemers aan de opleiding wijzigt. Kan ik dit zelf aanpassen?

Het aantal deelnemers kan je zelf wijzigen. Je gaat hiervoor naar het dossier dat je wil aanpassen. In het menu “acties” selecteer je “wijzigen”. Daar kan je oa het aantal deelnemers aanpassen. Daarna kies je in het menu “acties” voor “deelnemers toevoegen”. Daar kan je de extra deelnemers aan het dossier koppelen of verwijderen.

Waar vind ik een aanwezigheidslijst of attest?

Via de Bedrijvensite kan je een deelnemerslijst afdrukken waarop alle gegevens van de ingediende opleiding reeds opgenomen zijn. Ga hiervoor (via het vergrootglas) naar de detailpagina van het specifieke dossier. Onder 'Acties' kan je de aanwezigheidslijst afdrukken. Deze laat je ondertekenen per deelnemer per opleidingsdag.
Bij vele opleidingsverstrekkers krijgen de deelnemers achteraf een attest als bewijs van deelname aan de opleiding. Dit is uiteraard ook een geldig bewijs voor LOGOS. De ontertekende aanwezigheidslijst kan je eenvoudig toevoegen aan je dossier via de Bedrijvensite. Dit heeft als voordeel dat de dossiers sneller verwerkt worden.
 Hoe laad ik een aanwezigheidslijst op ?  klik hier

Waar staat de status voor? Hoe kan ik mijn dossier opvolgen?

Enerzijds controleert LOGOS de inhoud van de subsidieaanvraag (zie Bedrijvensite - kolom 'Validatie inhoud' op de detailpagina van een subsidiedossier)

nog niet gevalideerd De inhoud van je subsidieaanvraag dient nog gevalideerd te worden door LOGOS.
meer info nodig LOGOS wenst meer informatie te ontvangen over de inhoud van de opleiding, om te beslissen of deze aanvraag in aanmerking komt voor subsidiëring.
inhoud OK De inhoud van je subsidieaanvraag is reeds gevalideerd door LOGOS.
inhoud afgekeurd De inhoud van je subsidieaanvraag is niet overdraagbaar binnen de sector en komt om die reden niet in aanmerking voor subsidiëring door LOGOS.

Anderzijds is er de administratieve verwerking door LOGOS (zie Bedrijvensite - kolom 'Status' op de detailpagina van een subsidiedossier)
 

Deelnemers nog toe te voegen Je hebt nog geen of onvoldoende deelnemers toegevoegd aan het dossier.
Ingediend Je subsidieaanvraag is ingediend bij LOGOS. LOGOS wacht voor verdere verwerking tot de ondertekende aanwezigheidslijst doorgestuurd wordt.
Aanwezigheidslijst ingediend   De aanwezigheidslijst is ingediend. LOGOS dient deze nog te controleren en verwerken.
Aanwezigheidslijst gecontroleerd  De aanwezigheidslijst is gecontroleerd door LOGOS. Het definitieve subsidiebedrag (op basis van effectieve gevolgde opleidingsuren) werd vastgelegd.
Betalingsprocedure opgestart Je hebt een e-mail 'afronding subsidiedossiers' ontvangen waarin het definitieve subsidiebedrag van één of meerdere subsidiedossiers is doorgegeven. Je hebt hierop je akkoord gegeven en de betalingsopdracht is doorgegeven aan de boekhouding. 
Betaald Je dossier(s) is/zijn reeds uitbetaald.
Geannuleerd door lidbedrijf Dit dossier werd geannuleerd langs jullie kant (owv foutieve aanvraag, opleiding niet plaatsgevonden, ...)
Geannuleerd door LOGOS Dit dossier werd door LOGOS geannuleerd (owv foutieve aanvraag)
Geweigerd De inhoud van deze subsidieaanvraag was niet overdraagbaar binnen de sector en werd afgekeurd. De status verandert op dat moment naar 'Geweigerd'.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt pas uitbetaald na ontvangst van de ondertekende deelnemerslijst. Na controle door LOGOS ontvang je het definitief vastgelegde subsidiebedrag per mail. Zodra je je akkoord op onze mail 'afronding subsidiedossiers' hebt gegeven, wordt de betalingsprocedure opgestart.

Hoe dien ik een subsidieaanvraag in voor een opleiding die over 2 kalenderjaren loopt?

Een opleiding die loopt over 2 kalenderjaren (bijv. van september 2020 t.e.m. juni 2022) kan je indienen als 1 dossier met de juiste start- en einddatum. Indien mogelijk vragen we om in het veld ‘ eigen tekst’ het aantal sessies in het huidige kalenderjaar te vermelden. Na registratie van je aanvraag via de Bedrijvensite, splitst LOGOS dit op in 2 dossiers (een per kalenderjaar). De opleidingsbudgetten worden immers toegekend per kalenderjaar en zijn niet overdraagbaar.

 

Elke dag werken 52 000 medewerkers mee aan de goede organisatie van het goederenvervoer.