Onze opdracht

You are here

Onze opdracht

LOGOS, opleidingsfonds van het PC 226

LOGOS is het opleidingsfonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226). In opdracht van het Sociaal Fonds van het PC 226 is LOGOS actief in de domeinen van opleiding en tewerkstelling.
 
Onze visie
LOGOS zet in op een duurzame tewerkstelling van (toekomstige) werknemers door het bevorderen en financieren van zowel sectorale als bedrijfseigen vormingsinitiatieven.
LOGOS biedt de werknemers en werkgevers ondersteuning via het:

 • organiseren van gratis opleidingen voor de bedienden van de sector
 • subsidiëren van opleidingen die door het bedrijf zelf georganiseerd worden voor zijn bedienden
 • financieren van andere vormingsinitiatieven voor kansengroepen en toekomstige werknemers van de sector

Sinds 2004 werkt LOGOS in het kader van het sectorconvenant met de Vlaamse overheid rond prioriteiten zoals o.a. de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het bevorderen van levenslang leren in de sector, het stimuleren van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname, … Wil je graag meer weten over onze acties?  Raadpleeg hier het sectorconvenant en het addendum non-discriminatie en inclusie.
 
 

 PC 226

Tot het PC 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek behoren de ondernemingen met hoofdzakelijke activiteiten in

 • de bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening
 • de bedrijfstak van de havens, ongeacht of deze ondernemingen zijn gevestigd binnen of buiten de havengebieden
 • de bedrijfstak van de ondernemingen die, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor rekening van derden uitsluitende logistieke activiteiten uitoefenen

Binnen het PC 226 worden de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afgesproken tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers. 
 

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) werd opgericht om bepaalde collectieve voorzieningen  voor zowel de werkgevers als de bedienden aan te bieden en te financieren, nl.

 • Ontslagbegeleiding
 • Bijkomende premies voor oudere bedienden bij vermindering van de arbeidsprestaties (tijdskrediet)
 • Vorming
 • Aanwervingspremies
 • Tussenkomst in bedrijfseigen opleidingen
 • Inrichter sectoraal pensioenplan

Het Sociaal fonds wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen die geïnd worden via de RSZ. Het bedrag van die werkgeversbijdragen wordt vastgesteld door de sociale partners van het PC 226 n.a.v. de tweejaarlijkse onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector. 
 
Meer info over de voordelen die het Sociaal Fonds je kan bieden vind je hier.
 
 

Cao’s

De collectieve arbeidsovereenkomsten regelen de loon- en arbeidsvoorwaarden in een bepaalde sector. Ze worden geldig gesloten tussen de als representatief erkende organisaties van werkgevers en werknemers.
 
Een overzicht

 • Functieclassificatie van de bedienden
 • Bezoldigingsvoorwaarden
 • Sociaal Fonds
 • Werkgeversbijdrage risicogroepen
 • Arbeidsduur
 • Nachtarbeid
 • Vakantie, kort verzuim, wettelijke feestdagen en regionale verlofdagen
 • Vervoerskosten
 • Statuut van de vakbondsafvaardiging
 • Tewerkstellingsbeleid
 • Nieuwe technologieën
 • Brugpensioen
 • Ontslagbegeleiding - Aanwervingspremies
 • Tewerkstellingsakkoorden

Het overzicht van de actuele cao's kan je opvragen via de Werkgeversfederatie en de vakbonden.

LOGOS is het vormingsfonds van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.