Kennisgeving GDPR aan bedrijven

You are here

Kennisgeving GDPR aan bedrijven

Kennisgeving GDPR voor werkgevers en werknemers van de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
Laatste update: 18 december 2018, versie 1.2
Een printvriendelijke versie van deze verklaring kan je hier downloaden.
 
Dit document licht onze betrokkenheid naar de werkgevers en werknemers toe in het kader van bescherming van uw Persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”). Hierin leggen wij u uit hoe wij uw gegevens verwerken, waarom wij dit doen en wat wij verder met deze gegevens doen.
 
LOGOS is het vormingsfonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226). In opdracht van het Sociaal Fonds van het PC 226 is LOGOS actief in de domeinen van opleiding en tewerkstelling. Om deze Diensten aan te bieden verwerkt LOGOS Persoonsgegevens van werkgevers en van werknemers.
 
In dit document gaat LOGOS in op zowel de rechten en verplichtingen van LOGOS in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, alsook op de rechten en verplichtingen van de Werkgever, eveneens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.
 
Definities
 
Persoonsgegevens: alle gegevens met betrekking tot een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Partijen: enerzijds LOGOS, het vormingsfonds, anderzijds de Werkgever verbonden met het PC 226.
Derde Partij: betekent elke Partij die geen Betrokkene, Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker is onder dit document, of een persoon die gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken onder het directe gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker.
Diensten: de Diensten die door de Verwerkingsverantwoordelijken worden geleverd in overeenstemming met deze kennisgeving.
Gedeelde Persoonsgegevens: Persoonsgegevens die afkomstig zijn van de Werkgever en gedeeld kunnen worden met LOGOS als onafhankelijke verantwoordelijke voor de Verwerking tijdens het verlenen van de Diensten.
Inbreuk i.v.m. Persoonsgegevens of Inbreuk: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens
Verwerker: elke verwerker die door LOGOS als onderaannemer is aangenomen en die ermee akkoord gaat Persoonsgegevens te verwerken in naam en voor rekening van LOGOS in overeenstemming met dit document.
Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die werknemers tewerkstelt in het PC 226.
 
Onderwerp van dit document
 
Beide Partijen komen overeen dat zij handelen in de hoedanigheid van Verantwoordelijke in het kader van de verwerking van de Persoonsgegevens. Beide Partijen zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van het leveren van hun eigen diensten. De Partijen wisselen Persoonsgegevens uit in het kader van deze kennisgeving.
De Partijen verbinden zich er uitdrukkelijk toe om te voldoen aan de bepalingen van de relevante toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niets doen of nalaten waardoor de andere Partij inbreuk zou plegen op de relevante en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
Relatie met de Persoonsgegevens
 
De Partijen zijn overeengekomen om de Persoonsgegevens te verwerken in het kader van de volgende hoedanigheid: Persoonsgegevens worden door de Werkgever doorgegeven aan LOGOS.
De Werkgever is op grond van de AVG Verwerkingsverantwoordelijke, voor het bezorgen van de gegevens aan LOGOS. De Werkgever verbindt zich ertoe de gegevens rechtmatig, zorgvuldig, behoorlijk en transparant te verwerken.
LOGOS heeft de rol van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG in het kader van een veilige verwerking van de Persoonsgegevens, verkregen van de Werkgever. LOGOS is niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke Persoonsgegevens, noch voor de naleving van privacy- en gegevensbeschermingswetgeving ten aanzien van die Persoonsgegevens, tot het moment dat zij deze van de Werkgever ontvangt. 

Verwerkingsactiviteiten
 
LOGOS voert de volgende verwerkingsactiviteiten uit:

 • het aanbieden van gratis opleidingen aan bedienden van het Paritair Comité 226 (inclusief ontslagen werknemers in ontslagbegeleiding)
 • uitwisseling van informatie met opleidingsverstrekkers die in onderaanneming voor LOGOS werken
 • correct beheer en uitbetaling van subsidiedossiers
 • het aanbieden van opleidingstrajecten aan werkzoekenden met het oog op duurzame tewerkstelling binnen de sector
 • correcte dienstverlening naar onderwijspartners
 • het informeren van werkgevers in verband met de Diensten
 • de kwaliteit van Diensten en informatie verbeteren
 • statistische en verplichte rapporteringsactiviteiten
 • archivering van de verzamelde en/of uitgewisselde gegevens
   

Categorieën Persoonsgegevens
 
De Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, taal, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, rijksregisternummer, postadres, etc.
 • studie- en opleidingsgegevens: diplomaniveau, gevolgde opleidingen via het gratis aanbod van LOGOS, gevolgde opleidingen bij de Werkgever die ingediend werden als subsidiedossier, etc.
 • contactgegevens: telefoonnummer (vast of gsm), e-mailadres, etc.
 • beroepsgegevens: statuut, functie(niveau), postadres bedrijf, indiensttreding, uitdiensttreding, uitbetalingen, etc.

 
In geen geval verzamelt LOGOS gevoelige persoonsgegevens van de Betrokkene, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.
De categorieën Persoonsgegevens die worden opgevraagd van de Betrokkenen zijn ook noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die LOGOS heeft. Hierbij behoort de rapportering aan de NAR. Dit betreft de categorieën Persoonsgegevens die betrekking hebben op risicogroepen. Deze data wordt geaggregeerd alvorens deze wordt doorgegeven aan de NAR. De resulterende dataset is dusdanig anoniem, identificatie is hierdoor niet mogelijk.
 

Betrokkenen
 
De Betrokkenen zijn:

 • werknemers van de Werkgever, meer bepaald diegenen die opleiding volgen
 • ex-bedienden die tijdens het outplacement een opleiding bij LOGOS volgen via inschrijving door het outplacementbureau
 • werkzoekenden die bij LOGOS een opleiding volgen
 • contactpersonen van de Werkgever.

 
Doel van de verwerking
 
LOGOS verwerkt de Persoonsgegevens enkel om een goede dienstverlening te verzekeren. LOGOS verbindt zich ertoe om de Persoonsgegevens niet te verwerken voor andere doeleinden dan hier opgenoemd, zoals direct-marketing doeleinden, alvorens toestemming te verkrijgen van de betrokkenen. LOGOS verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden van gratis opleidingen aan de bedienden van de sector (inclusief ontslagen werknemers in ontslagbegeleiding) en het correcte beheer van deelname
 • het correcte beheer en uitbetaling van subsidiedossiers
 • het financieren en verzorgen van opleidingstrajecten aan risicogroepen met het oog op duurzame tewerkstelling binnen de sector
 • correcte dienstverlening naar (onderwijs)partners
 • informeren van werkgevers in verband met de Diensten
 • statistische en verplichte rapporteringsdoeleinden
 • archivering van de verzamelde en/of uitgewisselde gegevens

 
Rechtsgronden van de verwerking Persoonsgegevens
 
LOGOS heeft voor de verwerking van persoonsgegevens voornamelijk een wettelijke verplichting, vastgelegd in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarnaast verwerkt LOGOS ook gegevens op basis van toestemming van de Betrokkene. De Werkgever is in geen geval verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van deze verwerking, waaronder het bekomen van de toestemming. LOGOS is hiervoor de verantwoordelijke.
 
Veiligheid en incidenten met betrekking tot Persoonsgegevens
 
Beide Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen en handhaven zodanig dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en de bescherming van de rechten van Betrokkenen wordt gewaarborgd. 
Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt specifiek rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.
LOGOS zal onder andere voorzien in gepaste technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, en zal op regelmatige basis de geschiktheid van deze veiligheidsmaatregelen evalueren en waar nodig aanpassen.
LOGOS draagt de verplichtingen voorzien in dit artikel ook over aan zijn gegevensverwerkers.
 
Rechten van Betrokkene
 
Gelet op de bescherming van de rechten van de betrokkenen, moet elke Partij de betrokkenen de gelegenheid bieden om hun rechten uit te oefenen en moet hij zich ervan vergewissen dat zij passende informatie over de betreffende verwerking ontvangen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in een duidelijke en eenvoudige taal.
Indien een Betrokkene rechtstreeks contact opneemt om zijn individuele rechten uit te oefenen, zoals het opvragen van een kopie, een rechtzetting of de verwijdering van zijn gegevens, of om de verwerkingsactiviteiten te beperken of zich ertegen te verzetten, zal LOGOS aan de betrokkene het opgevraagde antwoord verstrekken.
Ook wanneer een werknemer tewerkgesteld bij de Werkgever vraagt om zijn gegevens te laten verwijderen zal de Werkgever LOGOS hiervan in kennis stellen, waarop diens data verwijderd of geanonimiseerd zal worden. Geanonimiseerd betekent dat inschrijvingen en andere transacties in de database blijven staan, maar dat ze niet meer aan een persoon kunnen gelinkt worden.
 
Vertrouwelijkheid
 
De Partijen verbinden zich ertoe om de Persoonsgegevens en de verwerking van deze Persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door middel van maatregelen die niet minder restrictief zijn dan de maatregelen die zij gebruiken om hun eigen vertrouwelijk materiaal te beschermen.
De Partijen voorzien gepaste maatregelen om te garanderen dat de werknemers, ofwel (sub)Verwerkers gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken, gebonden zijn door contractuele geheimhoudingsplicht of een passende afdwingbare (wettelijke) plicht tot vertrouwelijkheid.
De Gedeelde Persoonsgegevens mogen enkel worden onthuld aan de medewerkers van LOGOS die toegang nodig hebben tot de gegevens voor de uitvoering van de opdracht.
 
Overdracht naar Derden en Internationale overdrachten
 
De overdracht aan Derde Partijen van Persoonsgegevens die onder dit document vallen, is op elke mogelijke manier verboden, behoudens dit wettelijk verplicht is of LOGOS hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van de Werkgever. Indien een wettelijke verplichting tot overdracht aan Derde Partijen van Persoonsgegevens die onder dit document vallen van toepassing is, zal LOGOS de Werkgever indien mogelijk, voorafgaand aan deze overdracht informeren.
De Partijen komen overeen dat Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en/of bewaard bij een ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in een land indien:

 1. een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 lid 3 AVG is genomen ten aanzien van het betreffende derde land of de betreffende internationale organisatie; ofwel
 2. passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG met inbegrip van bindende voorschriften zoals bedoeld in artikel 47 AVG, zijn getroffen ten aanzien van het betreffende derde land of de betreffende internationale organisatie; ofwel aan één van de specifieke voorwaarden uit artikel 49 lid 1 AVG is voldaan ten aanzien van het betreffende derde land of de betreffende internationale organisatie.

 
Opslag van Persoonsgegevens
Met het oog op zijn dienstverlening houdt LOGOS de persoons- en opleidingsgegevens bij voor zolang als nodig voor het verstrekken van de dienstverlening. Eventuele (wettelijke) verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn, blijven gelden.
 
Aansprakelijkheid
Dit document is automatisch van toepassing van zodra de Werkgever Diensten wenst af te nemen van LOGOS.
LOGOS is enkel verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt tijdens de verwerking van de Persoonsgegevens indien LOGOS niet voldeed aan de specifieke verplichtingen in overeenstemming met de AVG.
Indien blijkt dat beide Partijen aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door de verwerking van Persoonsgegevens, dan zullen beide Partijen overeenkomstig hun individueel aandeel in de verantwoordelijkheid voor de schade veroorzaakt door de verwerking, een deel van de schadevergoeding dragen.
Ingeval van een ernstige schending van dit document of de toepasselijke bepalingen van de AVG, kan de Werkgever LOGOS vragen om met onmiddellijke ingang de verwerking van Persoonsgegevens te staken. Dit betekent wel dat de Werkgever en zijn Betrokkenen geen beroep meer kunnen doen op de Diensten van LOGOS.
 
Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie
 
Elk geschil tussen de Partijen met betrekking tot de bepalingen van deze kennisgeving zal voor de bevoegde rechtbanken worden gebracht en beslecht volgens Belgisch Recht.
 

Keuze uit meer dan 200 verschillende opleidingen.