Privacyverklaring

You are here

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Laatste update: 1 oktober 2018, versie 1.1
Een printvriendelijke versie van deze verklaring kan je hier downloaden.
 
Vanzelfsprekend respecteren het Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (Sociaal Fonds) en LOGOS, het opleidingsfonds, de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.
 
Deze privacyverklaring legt uit wanneer en waarom het Sociaal Fonds / LOGOS uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). We vinden het belangrijk dat u zich bewust bent van deze verklaring en van onze verwerkingen van persoonsgegevens. Daarom vragen we u om deze verklaring aandachtig te lezen.
 
Het Sociaal Fonds en LOGOS benadrukken dat zij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met

 • de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018;
 • de EU Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
   
  Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via logos@logosinform.be.
   

Doel van de verwerking
 
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Als Sociaal Fonds/ LOGOS zetten we in op duurzame tewerkstelling van (toekomstige) werknemers in de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Om te genieten van al onze diensten zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk.
 
Voor het Sociaal Fonds kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • het innen van bijdragen welke nodig zijn voor zijn werking;
 • het vaststellen van de aard, de omvang en de toekenningsvoorwaarden van de tegemoetkoming in de kosten voor syndicale vorming en in de financiering van studies en andere sociale doeleinden ten bate van de bedienden van de sector;
 • het financieren van initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling of voor het behoud van de tewerkstelling van bedienden in de sector;
 • het uitvoeren van de betaling van de voorziene tegemoetkomingen;
 • het nemen van maatregelen ter bevordering van de naleving van de sociale verplichtingen;
 • het vervullen van de rol van inrichter van het aanvullend pensioen in de zin van de wet van 26 april 2003 met betrekking tot aanvullende pensioenen voorzien door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.
   

Voor LOGOS kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden van gratis opleidingen aan de bedienden van de sector (inclusief ontslagen werknemers in ontslagbegeleiding) en het correcte beheer van deelname;
 • het correcte beheer en uitbetaling van subsidiedossiers;
 • het financieren en verzorgen van opleidingstrajecten aan risicogroepen met het oog op duurzame tewerkstelling binnen de sector;
 • correcte dienstverlening naar (onderwijs)partners;
 • informeren van werkgevers in verband met de diensten;
 • statistische en verplichte rapporteringsdoeleinden;
 • archivering van de verzamelde en/of uitgewisselde gegevens.
   

Welke persoonsgegevens verwerkt het Sociaal Fonds / LOGOS?
 
Voor deze verschillende doeleinden verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, afhankelijk van de specifieke relatie die wij met u hebben. De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, taal, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, rijksregisternummer, postadres, etc.
 • studie- en opleidingsgegevens: diplomaniveau, gevolgde opleidingen via het gratis aanbod van LOGOS, gevolgde opleidingen bij de Werkgever die ingediend werden als subsidiedossier, etc.
 • contactgegevens: telefoonnummer (vast of gsm), e-mailadres, etc.
 • beroepsgegevens: statuut, functie(niveau), postadres bedrijf, indiensttreding, uitdiensttreding, uitbetalingen, etc.
   

Uw gegevens worden vertrouwelijk door ons verwerkt. We implementeren een verscheidenheid aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op zo'n manier dat de verwerking voldoet aan de eisen van de Europese Unie.

Rechtsgronden van de verwerking
 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk:

 • noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst;
 • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang.
   

Hoe lang bewaart het Sociaal Fonds / LOGOS uw persoonsgegevens?
 
We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor onze doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

 
Informatie afkomstig van derde partijen
 
Wij kunnen ook informatie die op u betrekking heeft, ontvangen van derde partijen (bv. informatie van de Kruispuntbank) die wij gebruiken om de informatie die we rechtstreeks bij u inwinnen aan te vullen, te controleren en te actualiseren.

Doorgifte van uw persoonsgegevens
 
Uw persoonsgegevens kunnen met onze verwerkers worden gedeeld wanneer zij strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van het Sociaal Fonds/ LOGOS. Wij leggen onze verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken.
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen buiten de Europese Unie.
 

Cookies
 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Welke rechten kan u uitoefenen i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens?
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft rechten aan individuen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die het Sociaal Fonds / LOGOS over u bewaart. U kunt dit kosteloos doen door een e-mail te sturen naar logos@logosinform.be.

Als betrokkene kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • recht op informatie: u kunt toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben;
 • recht op correctie, wissen, beperking: u hebt het recht om persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen of, onder bepaalde omstandigheden, te laten verwijderen uit onze bestanden;
 • recht op bezwaar: als u niet op de hoogte wilt worden gehouden, heeft u het recht om een verzoek door te mailen naar logos@logosinform.be of kunt u klikken op de afmeldingslink in de e-mails;
 • recht op gegevensoverdracht: dit betekent dat u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere organisatie in een algemeen aanvaard formaat;
 • recht om uw toestemming op elk moment in te trekken;
 • recht op het indienen van een klacht: mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via logos@logosinform.be. Als u op enig moment meent dat het Sociaal Fonds/ LOGOS uw privacy schendt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail: contact@apd-gba.be.

Updates
 
Wanneer we wijzigingen aan deze privacyverklaring aanbrengen, veranderen we de datum en het versienummer van de "laatste update". Op onze website vindt u steeds de laatste versie. Daarom raden we u aan om regelmatig onze privacyverklaring te lezen.
 

Nog vragen of bedenkingen?
 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via logos@logosinform.be indien u verdere vragen of bemerkingen heeft.  

De officiële knelpuntberoepen uit onze sector? Expediteur, dispatcher goederenvervoer, douanedeclarant en logistiek verantwoordelijke.